Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania a upustenia od ústneho pojednávania podľa §36 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov- verejná vyhláška